مرغ سایزه تازه شهر پروتئین

مرغ سایزه تازه از 1200 تا 2500 گرم شهر پروتئین

محصولات شهر پروتئین